Cizí jazyk se v australské škole nenaučíte

Cizí jazyk se v Austrálii pravděpodobně nenaučíte ve škole. Buď máte štěstí a žijete v oblasti, kde se váš rodný jazyk nebo jazyk, který chcete studovat, vyučuje v rámci Viktoriánské školy jazyků, nebo si musíte najít soukromého učitele.

Australský školní systém bohužel není ve výuce jazyků příliš důsledný a hned z několika důvodů nemusí vyhovovat vašim potřebám. Pokud vůbec cizí jazyk škola nabízí, často se během studia mění. Nemá návaznost při přechodu ze základní na střední školu, výběr jazyků neodpovídá vaší prioritě a místo toho škola nabízí jazyky, které nejsou tolik žádané (například indonéština), nebo je hodinová dotace natolik nízká, že se v jazyce naučíte jen úplné základy.

Viktoriánská škola jazyků (VSL) je vládní škola s bohatou historií zavazující se zpřístupnit jazykový program pro studenty od 1. do 12. třídy, kteří nemají přístup ke studiu cizích jazyků v hlavním učebním programu přímo v jejich školách. Jazyk se pak vyučuje prezenčně ve třídách v různých školách napříč celým státem nebo je možnost dálkového studia, pokud zájemce bydlí více než sto kilometrů od nejbližšího jazykového centra.

Škola má hlavní zkušenosti s výukou jazyků pro komunitu. Začala v roce 1935, kdy zahájila sobotní kurzy na dívčí střední škole MacRobertson pro žáky, kteří se chtěli učit moderním jazykům. První nabízené kurzy byly v italštině a japonštině. To se ukázalo jako úspěšný model, později přijatý dalšími australskými státy. Sobotní škola moderních jazyků, jak byla známa dříve, byla schopna zajistit jazykové požadavky australské multikulturní společnosti a postupně se rozšiřovala, protože reagovala na jazykové potřeby státu Victoria v městských a venkovských oblastech.

Výukový blok ve většině škol probíhá v sobotu dopoledne a během tří vyučovacích hodin se žáci mají za úkol zdokonalit ve všech oblastech jazyka – mluvení, čtení, psaní, poslechu a v neposlední řadě se též seznámit s historií a kulturním dědictvím dané země. Pouze výjimečně je výuka zařazena ve večerních hodinách během týdne. Momentálně Viktoriánská jazyková škola nabízí v celé Victorii přes 40 jazyků a učí až 13 tisíc studentů ve třídách a 1 400 dálkovým studiem. Studenti se skládají ze tří školních sektorů (základní škola 1.–6. třída, střední škola 7.–12. třída, maturitní ročník VCE 11.–12. třída střední školy) a mezi nimi též vítají mezinárodní studenty a menší počet dospělých. Většinu jazyků lze studovat od základní úrovně až po maturitní stupeň a jazyková škola je jediným přípravným místem, které může dovést své studenty až k této závěrečné zkoušce, pokud se pro ni rozhodnou. Jelikož je ale pro studenty australské střední školy poslední rok náročný, je možné začít s přípravným kurzem na maturitu už v 10. třídě a zkoušku skládat v 11. ročníku střední školy.

Obecně jazyková škola poskytuje třídy pro studenty školního věku na stejné úrovni, jaké jsou v běžné škole. Pokud je počet žáků menší, je třeba uspořádat některé víceúrovňové třídy, zejména v menších jazycích nebo menších městech. VSL vyvinula studijní materiály, které vyhovují těmto vzdělávacím potřebám, a nabízí též učitelům profesní rozvoj. Většina jazykových center má k dispozici materiály, které pravidelně obnovuje a modernizuje, dále jsou to kopírovatelné knihy nebo materiály, které pomáhají s metodikou výuky daného jazyka.

Jazyková škola má status školy a nejde o jazykovou školu v českém slova smyslu. Podléhá vládním pravidlům a plní cíle stanovené vládou. Ve svých osnovách obsahuje a obsahem odpovídá těm kurzům, které jsou nabízeny v denních jazykových školách.

Školská rada se schází každý měsíc a poskytuje široké vedení jednotlivým školám. Celkové personální zajištění včetně kurikula a administrativní služby jsou koordinovány z ústředí jazykového centra, kde se nachází hlavní ředitel i jeho sekretář. Vrcholová administrativa zahrnuje vedoucí třídy a oblastní manažery (vedoucí učitele). Sekce distančního vzdělávání je obsazena učiteli na plný úvazek a některými zaměstnanci na částečný úvazek a sídlí též v ústředí jazykového centra.
Velkým bonusem Viktoriánské jazykové školy je, že studenti zaplatí celoroční poplatek ve výši zhruba jedné lekce se soukromým učitelem (80 dolarů pro žáky 1.–10. třídy a 95 dolarů pro žáky v maturitních ročnících 11.–12.).

V Melbourne byl rok 2005 posledním, kdy měli studenti ze státu Viktorie možnost odmaturovat z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že Melbourne bylo tehdy jediné místo v Austrálii, kde se děti k maturitám hlásily, nebyla naplněna kvóta patnácti studentů maturujících ročně (tenkrát ještě nebyly třídy sloučeny a každý vzdělávací sektor musel naplnit celou třídu), a možnost odmaturovat tak byla zrušena pro nedostatečný počet zájemců. Dnes se již počet všech dětí snížil na 12 žáků ve třídě, na které připadá jeden placený učitel. Stále je to ale velký závazek pro rodiče i děti, aby se každoročně ke studiu ve škole přihlásily, splňovaly alespoň 80 procent docházky z celého školního roku a pravidelně plnily zadané úkoly.

Navštívila jsem paní Magdu, vyučující polského jazyka v North Geelong Secondary College, která mi o výuce v jejich škole prozradila více. Polská jazyková třída má letos dohromady 12 studentů různého věku a jedná se o nejmenší počet žáků v celé její historii. Jsou mezi nimi prvňáci až po maturující ročník a vzhledem k malému počtu studentů je to tak v pořádku. Paní Magdě to ale v pořádku nepřipadalo, a proto se již před lety (v roce 2015 bylo dětí kolem 18) rozhodla učit jako dobrovolník. V Polsku vystudovala historii pro střední školy a vzala si na starost skupinku středoškoláků včetně maturitních ročníků. Paní ředitelka Jolanta je též původem Polka a v Austrálii vystudovala učitelství pro základní školy. Může se tak plně věnovat mladším dětem. Paní Magda je velmi spokojená hlavně proto, že je výuka mnohem intenzivnější a není až tolik složitá na přípravu. Polština bohužel patří k jazykům, které mají k dispozici pouze nekvalitní nebo zastaralé materiály, a proto si obě vyučující připravují vlastní podklady s tím, že probraná témata a gramatiku musí přizpůsobit stanoveným školním osnovám.

Mezi Magdinými studenty jsou letos i dva maturanti a část sobotní výuky věnuje speciálně na jejich přípravu. Velkou motivací a hnacím motorem jsou pro ni především její vlastní děti, které mluví plynně polsky a pod jejím vedením maturitním kurzem úspěšně samy prošly. Proto se snaží i ostatním dětem předávat svoje zkušenosti a lásku k rodnému jazyku. Takové štěstí ale nemají všude a například v německé třídě se každou sobotu schází až 19 studentů různého věku.

To byl jeden z důvodů, proč paní Katarzyna (původem Polka, žijící přes dvacet let v Německu se svým manželem Němcem) přehlásila svoje čtyři děti z německé třídy do polské. Jejich hlavním jazykem pro komunikaci je němčina, a tudíž pro její děti hned vedle angličtiny první jazyk. Na takové úrovni ale studenti v německé třídě zdaleka nebyli, a proto se její děti za celý rok v jazyce nikam neposunuly. Také měla pocit, že se jejich polština pomalu vytrácí, a tak se rozhodla pro změnu. Nyní je velmi spokojená. Její děti jsou ve skupině se svými vrstevníky, úroveň jazyka je podobná a děti se mohou vzdělávat tím správným tempem.

Výuka na Viktoriánské jazykové škole má v Austrálii jistě své opodstatnění a pomáhá tak udržet jazykové a kulturní bohatství mnoha národů. Začíná být ale běžným zvykem, že rodiče své děti do školy neposílají a dětí ve škole ubývá. Vzniklé jednotřídky jsou velmi nepraktické, a proto systém vyžaduje více dobrovolníků, aby se udržela kvalita výuky. Je velmi důležité, aby největší zájem vycházel právě z rodin, kde zájem o jazyk a jinou kulturu vzniká. Byla by škoda, kdyby Austrálie ztratila svůj důležitý atribut, kterým je právě multikulturní prostředí a společnost.

Zuzana TASCAS