Je nové nařízení o zvýšení rozsahu vyučovací povinnosti v rozporu s Ústavou?

Na otázky Týdeníku školství odpovídá František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství.

  • Proč se odborový svaz obrátil přímo na veřejného ochránce?

Podle našeho názoru nová změna nařízením vlády č. 562/2020 Sb., s účinností od 1. února 2021, které se týká stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, je právně velmi pochybná a v rozporu s ústavním pořádkem.

  • V čem konkrétně?

Citované nařízení vlády přináší zvýšení rozsahu přímé pedagogické činnosti o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci (což je v podstatě „doučování“) jako podpůrné opatření. Podle našeho názoru nebyl k této změně důvod a zvýšení pedagogického úvazku zhoršuje pracovní podmínky učitelů.

  • Čím vaši stížnost zdůvodňujete? 

Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění definuje přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovených ředitelem školy a přímo v § 132 zákoníku práce je zakotvena výše příplatku za tyto tzv. „nadúvazkové“ hodiny. Ředitel školy může tedy přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah nařídit až do 4 hodin týdně. Stávající právní úprava plně umožňuje řešit výkon poskytované pedagogické intervence i odměňování těchto hodin, které jsou hodinami „nadúvazkovými“. Není vůbec potřeba v tomto měnit právní předpis. Měnit právní předpis kvůli jedné hodině podle našeho právního názoru je nepotřebné, neracionální a účelové opatření. Jde o zcela zbytečné byrokratické opatření, které navíc narušuje princip jistoty, stability a předvídatelnosti právního řádu. Pro pedagogické pracovníky je tato změna navíc naprosto nevýhodná.

  • V čem konkrétně?

Podle stávající právní úpravy po odpracování 1 hodiny pedagogické intervence nad stanovený rozsah vzniká nárok na příplatek. Podle nové úpravy však nikoliv. Tato změna nemá žádný racionální důvod. Naopak dochází k porušování práva na spravedlivou odměnu za práci, zaručeného Listinou základních práv a svobod. Proto jsme se obrátili na veřejného ochránce.

  • Kde vidíte další právní rozpor?

Pokud učitel vykonává pedagogickou intervenci v rozsahu 1 hodiny týdně nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti, vzniká mu stejný platový nárok jako pedagogickému pracovníku, který vykonává jen stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti. Změnou tedy dochází k flagrantnímu porušení zásady rovného zacházení pod pláštíkem záměru ušetřit finanční prostředky a zjednodušit administrativu.

  • Uvedli jste všechny tyto závažné připomínky v rámci připomínkového řízení?

Samozřejmě! Ale bohužel nebyly řádně vypořádány podle legislativních pravidel.

  • Už máte odezvu od ombudsmana?

Ano, Stanislav Křeček nám velmi rychle odpověděl, že podle informací, které má k dispozici, připravilo ministerstvo školství pro jednotlivé školy speciální „Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogické intervence“. Ten by měl některé otázky okolo novely vysvětlit a dává ředitelům škol různá doporučení, takže pro ně může být návodem, jak se v novém režimu zorientovat.

Vzhledem k časovým okolnostem je podle ombudsmana v tuto chvíli třeba vyčkat, jak bude nové nastavení fungovat, zda nejde jen o nedostatky v komunikaci, které se v praxi vysvětlí a vyjasní. Své případné kroky zváží podle informací z praxe.

Jana KAŠPAROVÁ

Předseda školských odborů František Dobšík