Musí být stanovena jasná pravidla

Zahájení letošního školního roku patří bezesporu k nejnáročnějším. Jak ho učitelé zvládli a jak mohou školám pomoci odbory, hovoříme s Markétou Seidlovou, místopředsedkyní školských odborů.

Předpokládám, že učitelé začátek roku zvládli jen s notnou dávkou kreativity, mnohde i improvizace.
Zahájení školního roku i v této velmi složité době zvládli učitelé naprosto profesionálně a za to patří všem obrovský obdiv a poděkování. Velký nápor to byl pro ředitele škol, zejména tam, kde hygienické stanice daly většinu pedagogů, ne-li celé kolektivy, do karantény a školy neuzavřely. Leckdy byla komunikace mezi školou a dalšími institucemi komplikovaná.

Školy mají k dispozici manuál od ministerstva školství. Zahrnuje podle vás všechna úskalí, která díky koronakrizi mohou nastat?
Manuál, který vydalo ministerstvo školství, je pouze obecným doporučením, každá škola si ho musela upravit podle svých možností a to nebylo pro všechny jednoduché. Je mi jasné, že nelze vytvořit manuál, který by byl unifikovaný pro všechny, protože každá škola, školské zařízení, má své specifické podmínky. Nicméně jasná pravidla stanovena být musí. Všechna úskalí manuál nezahrnuje. Jistěže nelze přesně predikovat všechna úskalí, na druhou stranu by měl modelově popsat očekávané scénáře v předstihu tak, aby bylo možné zajistit všechna nutná opatření. Jasně by mělo být stanoveno, při jakém počtu nakažených se školy mohou na nezbytně nutnou dobu uzavřít. Jednoznačný a rozhodný postup by měl zaznít i z krajských hygienických stanic. Prostě nastavit jasná přesná pravidla.

Chybí v manuálu podle vás něco důležitého?
Z pohledu zástupce zaměstnanců je to problematika rizikových skupin a jejich ochrana, dále jak budou eliminovány možnosti nákazy, rozsah distanční výuky a řešení přímé vyučovací povinnosti, vytvoření podmínek pro distanční výuku a v neposlední řadě režim práce z domova. Jde také o poskytování ochranných pomůcek pro zaměstnance, roušek, dezinfekce a zdrojů jejich úhrady. Z praxe máme informace, že některým školám na pořízení těchto věcí prostředky chybí.

Manuál doporučuje učitelům zaměřit se hlavně na profilové a hlavní předměty. Souhlasíte?
Souhlasím, i s ohledem na špatně se vyvíjející stav šíření koronaviru v současné době.  Samozřejmě bude záležet na konkrétním oboru vzdělávání, stupni školy. Důležité je, jak toto doporučení má ministerstvo školství vyjasněno s Českou školní inspekcí, která školy kontroluje. Jde o to, aby později nedocházelo k situacím, kdy školy budou postihovány, že se zaměřují pouze na hlavní předměty a ostatní opomíjejí.

Družiny, jídelny, to jsou místa, kde se děti i učitelé ve velkém počtu setkávají. Jak myslíte, že by měli ředitelé právě tady zorganizovat provoz?
To je velmi komplikované. Jak už jsem říkala, každá škola má jiné podmínky. Ideální je, a i v manuálu je to popsané, že by se děti neměly „míchat“. To je ale ve většině případů nereálné. Nejsou prostory ani personál, aby bylo zajištěné, že se nebudou spojovat třídy do oddělení družin. To platí i pro jídelny, kde je naprosto nereálné, zejména časově, že by do jídelny třídy docházely naprosto odděleně.

Co doporučuje učitelům v této výrazně vyhrocené době vaše celostátní odborová organizace?
Důležité je nepodléhat panice a strachu, být včas objektivně informován. Chceme mít jasná a zdůvodněná stanoviska odborníků, abychom mohli co nejlépe čelit této složité situaci. Pokud ve škole působí odborové organizace, může být nápomocna právě v oblasti BOZP v souvislosti s možnými riziky na pracovišti.

Jak můžete učitelům, ředitelům a vůbec školám pomoci?
Tak jako na jaře poskytujeme našim členům v případě problémů právní pomoc. Obrací se na nás kolegové i ředitelé v souvislosti s poskytováním roušek a dezinfekcí. Zajistit je je ze zákoníku práce povinností organizace. Jsou ale školy, kde si je musí obstarat zaměstnanci sami ze svých zdrojů, a to je špatně. Apelujeme na ministerstvo školství, aby jednoznačně právě v oblasti BOZP určilo, kdo za co odpovídá.

Táňa PIKARTOVÁ