Obě složky platu musí růst. Ale v jakém poměru?

V současné době je podíl nenárokových složek platů, tedy například osobních příplatků a odměn, na celkových platech zaměstnanců regionálního školství velmi nízký. U nepedagogických zaměstnanců se tento podíl pohybuje okolo 13 procent, u pedagogů dokonce nedosahuje ani 10 procent.

To uvedl ministr školství Robert Plaga na svém prvním setkání se zástupci školských odborů a unií zaměstnavatelů.

Jeho slova vyvolala ve školních sborovnách velký rozruch. Učitelky i učitelé sice oceňují  další příslib ministra školství, že platy učitelů mají do roku 2021 vzrůst na 150 procent průměrné mzdy v České republice, ale s jeho konstatováním navyšovat nadtarifní složky na úkor tarifní nesouhlasí.

Shodně jsou přesvědčeni o tom, že by měl nejprve tarifní plat pedagogů dosáhnout 130 procent průměrné mzdy v republice a teprve poté by se mělo navyšování dělit mezi nárokové a nenárokové složky platu. Pokud tomu tak nebude, hrozí opět, jak se to již nejednou stalo, že peníze přes všechna vládní tvrzení o prioritě vzdělávání v rozpočtu nebudou, a tak nenárokové složky z jejich platů zmizí. To však není jediná výhrada. Velkou zkušenost mají i s tím, že ne každý ředitel školy je objektivní a spravedlivě oceňuje dobrou práci navíc. A proto chtějí, aby se nejdříve navyšovaly tarify, aby i učitelé byli odměňováni přibližně stejně, jako jsou odměňováni další vysokoškoláci. Zároveň si dobře uvědomují, že jen navyšování peněz do regionálního i vysokoškolského školství nestačí, ale „slušné“ platy jsou bezpochyby důležité.

A jak na slova ministra školství reagují představitelé odborů a asociací?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, k vyjádření ministra školství uvádí: „Zahájili jsme jednání s ministerstvem školství o naplnění příslibu výrazného zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků. Jsme vázáni našimi dokumenty, kde je shoda na tom, že změny procentuálního podílu nárokových složek, zejména tarifů, na průměrném platu mají být výrazné. Tedy že budoucí zlepšování platového ohodnocení musí být v růstu tarifů a o poměru výše motivační složky jsme připraveni vést další jednání.“

Jiří ZAJÍČEK, ředitel Masarykovy střední školy chemické a předseda Unie školských asociací, říká: „Každou podporu pro navýšení rozpočtu regionálního školství velice vítáme. Zejména v kontextu připravované reformy financování regionálního školství je navýšení objemu finančních prostředků nezbytné. Nový systém financování je již navržen, ale dosud není jasný konkrétní objem prostředků, který bude reálně rozdělován, a tedy ani možný dopad na jednotlivé školy a školská zařízení. Podle slov ministra Plagy z našeho jednání dne 2. ledna  by však nemělo dojít k situaci, že nějaká škola na reformu doplatí a bude financována hůře než v současnosti. To vnímám jako velice pozitivní názor.

Velkou neznámou představuje především poměr nárokových a nenárokových složek platu. Zatímco nároková složka bude určena počtem odučených hodin a platovým zařazením učitelů, nadtarifní složka se bude odvíjet od objemu finančních prostředků pro regionální školství ve státním rozpočtu. Jinými slovy – čím více prostředků v rozpočtu bude, tím víc peněz zůstane na pokrytí nenárokové složky. Tato složka platu je přitom naprosto nezastupitelná z hlediska možnosti ředitelů, jak motivovat učitele a další pracovníky. Dle mého názoru musí u pedagogických pracovníků činit v průměru minimálně 15 procent nárokové složky. Bohužel žádné minimální procento není v legislativě stanoveno.

Nejde však jen o reformu financování, ale také o nutnost opakovaného navýšení objemu prostředků tak, aby do roku 2020 došlo k nárůstu platů a mezd pedagogů o 50 procent oproti stávajícímu stavu na průměrnou výši minimálně 45 000 Kč měsíčně a aby došlo k meziročnímu nárůstu platů a mezd nepedagogických pracovníků minimálně o 10 procent. Bez těchto kroků bude velice obtížné personálně zajistit kvalitní přípravu žáků v počátečním vzdělávání.“

Renata SCHEJBALOVÁ, ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, konstatuje: „Asociace ředitelů gymnázií i já tento názor pana ministra vítáme. Již dlouhodobě požadujeme 20 procent finančních prostředků do nadtarifních složek, abychom mohli ohodnotit učitele podle jejich práce. Podle našeho názoru je nezbytné, aby ředitelé škol měli k dispozici dostatečný objem finančních prostředků na osobní příplatky a mimořádné odměny pro pracovníky školy, kteří odvádějí práci navíc, v mimořádné kvalitě, plní mimořádné úkoly. Motivační složku platu považujeme za jednu z cest, jak zlepšit kvalitu vzdělávání.“

Olga ŠEDIVÁ

Leave a Reply