Počty dnů samostudia podle úvazku

Na kolik dnů samostudia má učitelka podle zákona nárok?

Od 1. září 2016 do 31. 1. 2017 měla snížený úvazek na 0,76 a práci rozvrženou na 4 dny v týdnu a ve 2. pololetí od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 má úvazek 0,92 a stále 4 dny v týdnu. Od 1. 7. do 31. 8. má úvazek nesnížen. Je pravda, že při výpočtu má nárok jen na celé dny zaokrouhlené směrem dolů? Tzn., že i kdyby vycházelo třeba půl dne nebo i 0,6 a více a nebyl by to celý den, tak se nárok zaokrouhluje směrem dolů?

Ze zákona o pedagogických pracovnících jednoznačná odpověď na tuto otázku nevyplývá. ČMOS pracovníků školství požádal o stanovisko ministerstvo školství. V jeho vyjádření je uvedeno:

„Při stanovení nároku na počet dnů volna k samostudiu učitelů, kteří mají v průběhu školního roku z jakýchkoli příčin různě veliké úvazky, je nepochybně třeba krátit tzv. směrem dolů (nelze přiznat a proplácet volno, na které nevznikl nárok). Jelikož je však volno k samostudiu jednou z forem realizace dalšího vzdělávání (tzn. především nástrojem sloužícím k rozvoji schopností a dovedností zaměstnanců, a tedy v zájmu zaměstnavatele), není důvod při stanovení tohoto nároku postupovat neadekvátně restriktivně a přiznávat možnost čerpání uvedeného volna pouze po celých dnech. Jsme tedy toho názoru, že volno k samostudiu podle § 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících lze čerpat i po půldnech, vyžaduje-li to situace (tj. pokud by učiteli vznikl nárok např. na 10,6 dne volna k samostudiu, bude čerpat 10,5 dne, nikoli pouze 10 dnů).

Co se týče vašeho konkrétního dotazu, a sice kolik dnů volna k samostudiu směla podle zákona čerpat učitelka, podle našeho názoru platí, že dotčená učitelka měla v období od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 nárok na 3,8 dne volna k samostudiu (5 x 0,76 = 3,8), v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 na 4,6 dne volna k samostudiu (5 x 0,92 = 4,6) a v období od 1. 7. do 31. 8. 2017 na 2 dny. Celkově proto v daném školním roce měla nárok na čerpání 10 dnů volna k samostudiu (3,8 + 4,6 + 2 = 10,4 = 10).