Povinnost rodičů hlásit zdravotní změny dítěte

Jakým způsobem může ředitel školy vyžadovat plnění § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona, kde je uvedeno, že zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání?

K tomuto dotazu zaujalo MŠMT následující stanovisko:

Plnění předmětného ustanovení může škola vyžadovat v obecné rovině vždy. Na rozdíl od povinnosti zletilých žáků a studentů upravené v § 22 odst. 2 písm. a) školského zákona, kdy je možné při jejich porušení aplikovat s ohledem na závažnost možných důsledků ustanovení o kázeňských opatřeních vůči zletilým žákům a studentům, v případě porušení právních předpisů ze strany zákonných zástupců žádná sankce ze strany školy podle našeho názoru možná není.

Je však třeba zároveň konstatovat, že v některých případech jiné právní předpisy stanoví možnost řediteli školy reagovat na zdravotní stav žáků, především na změnu zdravotní způsobilosti. Školský zákon upravuje v § 59 odst. 1 a v § 60a odst. 3 pro střední školy a v § 94 odst. 4 pro vyšší odborné školy jako předpoklad pro přijetí uchazeče do některých oborů vzdělání splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, určuje obory vzdělání, ve kterých je zdravotní způsobilost potřeba, včetně její specifikace. Obory vzdělání (studijní programy), ve kterých je nezbytná zdravotní způsobilost žáků středních škol, příp. studentů vyšších odborných škol, jsou určeny především s ohledem na zdravotní a bezpečnostní rizika vyplývající z praktického vyučování pro předmětné žáky a studenty, u některých oborů vzdělání k těmto rizikům může přistoupit i skutečnost, že pracují v rámci praktického vyučování s osobami, které jsou například nějakým způsobem handicapované či na jiných osobách závislé.

V § 51 zákona č. 373/2011 Sb. jsou upraveny lékařské prohlídky jak před podáním přihlášky ke vzdělávání (lékařský posudek tvoří v případě oboru vzdělání se stanovenou zdravotní způsobilostí nezbytnou náležitost přihlášky ke vzdělávání), tak lékařské prohlídky uskutečňované v průběhu vzdělávání. Podle § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb. se lékařská prohlídka žáka nebo studenta v případě zařazení žáka na praktické vyučování v průběhu vzdělávání provádí na základě žádosti ředitele školy. Jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce. Pokud je podmínkou pro zahájení vzdělávání zdravotní způsobilost, pak tato zdravotní způsobilost musí trvat po celou dobu vzdělávání a ředitel může posoudit potřebu lékařského posouzení změny zdravotního stavu žáka nebo studenta a vyžádat si u oborů vzdělání, které mají stanovenou určitou zdravotní způsobilost, nový lékařský posudek. Vít BERKA

Leave a Reply