Reforma financování regionálního školství

Ačkoliv bude reforma financování regionálního školství spuštěna až 1. ledna 2019, školy s ní musí počítat už od září 2018. O tom, jak bude v praxi vypadat, hovoříme s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou.

Už má ministerstvo školství spočítané finanční nároky pro jednotlivé stupně škol?

Na základě analýzy krajských normativů a rozpisu rozpočtu pro rok 2018, která je v součinnosti s kraji prováděna právě v těchto týdnech, se vytváří systém financování pedagogické práce, který bude východiskem pro stanovení například nadtarifních složek platu.
Stanovení rozsahu poskytovaného vzdělání a výpočet počtu pedagogických pracovníků budou tak známy do konce června 2018. Ministerstvo školství nyní dokončuje model pro stanovení počtu nepedagogických pracovníků a jejich odměňování.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozpis rozpočtu pro rok 2019, pro nějž bude rozhodující nastavení organizace výuky vykázané ze zahajovacích výkazů při zahájení školního roku 2018/2019 a objem finančních prostředků schválený Poslaneckou sněmovnou, bude konečný rozpis rozpočtu znám až po schválení rozpočtu pro rok 2019.

Kdy budou jednotlivé školy znát svůj tzv. PHmax?
Hodnoty PHmax budou stanoveny v nařízení vlády, které stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu. Při výpočtu hodnoty PHmax se vycházelo z platných rámcových vzdělávacích programů, kde je stanoven počet týdenních hodin, který musí být odučen, dále z platné legislativy, která stanoví podmínky pro dělení tříd na skupiny, a z vlastní praxe škol. Návrh nařízení vlády byl průběžně téměř dva roky projednáván se zástupci asociací základních a středních škol a asociací ředitelů škol. Zástupci asociací škol se vyjadřovali ke všem návrhům hodnot maximálního týdenního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax) pro jednotlivé stupně škol a v průběhu projednávání bylo dosaženo vzájemné shody. Nyní bylo dokončeno vypořádání mezirezortního připomínkového řízení a do konce dubna bude návrh nařízení vlády zaslán do legislativní rady vlády. Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. září 2018.

Platí stále, že peníze dostanou školy přímo z ministerstva školství prostřednictvím krajských rozpočtů?
Rozpis rozpočtu pro pedagogické pracovníky bude proveden z úrovně ministerstva na jednotlivé školy prostřednictvím krajských úřadů. Toto se bude týkat mateřských škol, základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, školních družin a základních uměleckých škol.
U nepedagogických pracovníků se to bude týkat mateřských škol, základních škol, středních škol, vyšších odborných škol a základních uměleckých škol.
U školních jídelen, školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát, škola v přírodě), školských zařízení pro zájmové vzdělávání (středisek volného času a školních klubů) a školských poradenských zařízení bude financování zajištěno prostřednictvím krajských normativů na jednotku výkonu jako doposud.
Krajskému úřadu zůstane i nadále možnost řešit financování změn, ke kterým bude docházet v průběhu školního roku.

Nepřinese nový způsob financování škol školám další administrativní zatížení?
Nový způsob financování regionálního školství nepřinese výrazný nárůst administrativní zátěže. Ve školách se bude pracovat s daty a informacemi, se kterými školy pracují v různých podobách již nyní. Nový systém bude pouze klást velký důraz na správnost vykazovaných dat, která budou jakousi „poukázkou“ na finanční prostředky.
Hlavním přínosem reformy financování bude vedle kvality vzdělávání vyrovnání mezikrajových rozdílů. Dojde k odstranění odlišností v odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků napříč republikou. Toto odměňování bude srovnatelné a nebude zcela závislé na počtu žáků ve třídě.

Jaké postupné kroky zatím ministerstvo udělalo a co je třeba ještě doladit?
Ministerstvo dokončilo mezirezortní připomínková řízení u prováděcích předpisů, jimiž jsou novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Čeká nás dopracování směrnice ministerstva školství, kterou se stanoví závazné zásady pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností při rozpisu rozpočtu.

Táňa PIKARTOVÁ