Prohlášení profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ

Objem prostředků na platy v roce 2021
Členové profesní sekce odborového svazu si uvědomují složité období, jímž nyní procházíme. Přesto pokládáme za nezbytné, aby prostředky na platy v regionálním školství rostly i v roce 2021 a vláda naplnila sliby dané ve vládním prohlášení z roku 2017.
Za důležité pokládáme i způsob rozdělení těchto prostředků. Přestože považujeme za legitimní a oprávněný požadavek kolegů ředitelů a vedení škol na navyšování nenárokových složek platu, jsme přesvědčeni, že by se tak nemělo v příštím roce dít na úkor navyšování tarifních tabulek. Nemůžeme souhlasit s tvrzením, že využití celého připraveného objemu prostředků pro navýšení platových tarifů by omezilo pravomoci ředitelů v oblasti odměňování pracovníků. Již nyní se poměr nárokových a nenárokových složek platu pohybuje v poměru 80% ku 20 %.
Všichni ředitelé dobře znají situaci, kdy do výše odměňování nenárokovými složkami platu vstupuje spousta neznámých proměnných. Jsou permanentně vystaveni nejistotě. Nejistotě, zda nebudou muset použít platové prostředky i na úhradu záležitostí v oblastech, jež s platy vůbec nesouvisí. Nedostatečná výše finančních prostředků nutí ředitele převádět nezanedbatelnou část platových prostředků do ONIV na úhradu náhrad platu při pracovní neschopnosti zaměstnanců, na zákonné pojištění, na další vzdělávání pedagogů a další zákonné náležitosti, které jsou státem nedostatečně financovány. Část nenárokových složek je nutné často použít i na realizaci společného vzdělávání, např. při narovnání rozdílu v předepsaném úvazku asistenta pedagoga a jeho skutečnou potřebou ve škole. Navržená podoba připravované novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tuto potřebu ještě prohloubí.
Daný stav nutí ředitele pracovat v nejistotě, co vše bude nutné během roku dofinancovat. Jaká část finančních prostředků na nenárokové složky platu zaměstnanců (osobní příplatky, odměny) mu na rozdíl od MŠMT deklarovaného rozpisu rozpočtu nakonec ve skutečnosti zbude. Důsledkem nejistoty je pak i skutečnost, že osobní příplatek se zvyšuje minimálně a větší podíl nenárokových složek platu činí odměny. Bohužel nelze zřejmě očekávat, že by navýšení finančních prostředků pro rok 2021 na ONIV a společné vzdělávání bylo dostatečné. Existuje zde reálná obava, že část objemu na nenárokové složky platu bude opět sloužit na dofinancování záležitostí s odměňováním nesouvisejícími, jako se již stalo několikrát v minulosti.
Z uvedených důvodů proto žádáme a usilujeme o to, aby se zvyšování platů v roce 2021 realizovalo prostřednictvím zvyšování platových tarifů. Dokud nebude tarifní nárokový plat pedagogů natolik slušný, aby pedagogům „stálo za to“ ve školství zůstat a absolventům pedagogických fakult do školství nastoupit, nemůžeme příliš operovat zvyšováním průměrného platu. Pohledem do sboroven rychle zjistíme, že se reálně mnoha zaměstnanců netýká. A platí to stejně i u nepedagogických zaměstnanců, z nichž mnozí vykonávají práce ohodnocené platovým tarifem nižším, než je minimální mzda v ČR!
Mgr. Petr Pečenka
předseda RV profesní sekce VP a PŘO