Co vše by měl znát a umět budoucí učitel

Učitel, který předstupuje před své žáky, zásadně rozhoduje o výsledcích jejich vzdělávání. Stejně tak fakulty připravující budoucí pedagogy výrazně ovlivňují dosahovanou úroveň výuky ve všech typech škol. Jaký by měl být absolvent fakulty, který se rozhodl stát učitelem?

Již v září 2021 podepsali zástupci českých fakult připravujících učitele s tehdejším ministrem školství Robertem Plagou Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho smyslem byla potřeba změnit a hlavně zkvalitnit přípravu budoucích učitelů a vytvořit „jednotný kompetenční profil absolventa“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo a představilo letos v říjnu Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, který vznikl ve spolupráci fakult vzdělávajících budoucí učitele. Jde o zcela zásadní a závazný dokument. „Jeho cílem je popsat kompetence kvalitně připraveného absolventa či absolventky studia učitelství. Tato společná vize kvality přípravy učitelů v České republice doposud chyběla přesto, že v řadě zemí OECD jsou podobné nástroje běžně využívány,“ zdůrazňuje v jeho úvodu Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Profesní bible budoucích učitelů

Rozsáhlý dokument Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství tvoří dvaaosmdesát stran obsažného textu, graficky výrazně členěného, a to s využitím ilustračních fotografií a odlišujících barev. Vyznačuje se logickou a přehlednou strukturou, rozsáhlou použitou odbornou literaturou včetně elektronických zdrojů a slovníčku užívaných pojmů. K dispozici je i jeho zkrácená verze, ochuzená zejména o podpůrné komentáře k uváděným kompetencím. Přestože jde o odborně laděnou publikaci, čtenář se v ní velmi snadno orientuje, a to zásluhou návodného členění a výrazných grafických předělů. Je dobré, že dokument se má stát součástí výuky nejen pedagogických fakult. Budoucí učitelé by ho mohli přijmout jako svou „profesní bibli“.

Kompetence rozvíjí ve třech úrovních

Obsah klíčového dokumentu uvádí osmnáct profesních kompetencí členěných do šesti klíčových oblastí. Věnují se vyučovaným oborům, plánování výuky, prostředí pro učení, zpětné vazbě a hodnocení, profesní spolupráci a sebepojetí učitele. Uváděné kompetence rozvíjí ve třech úrovních. První shrnuje požadavky na absolventa. Druhá uvádí předpoklady začínajícího učitele v jeho adaptačním období. A třetí vyznačuje dosaženou úroveň zkušeného kantora. Je důležité vědět, že materiál neutváří „kompetenční profil učitele a učitelky“, ale stává se osobnostním profilem absolventa studia učitelství. Současně se zaměřuje na přípravu pedagogů všech předmětů ve všech stupních a typech škol. Vznikl jako součást reformy pregraduální přípravy učitelů a učitelek. Na jeho roční náročné přípravě se podílel rozsáhlý autorský tým. Dokument prošel připomínkovým řízením. Bylo zpracováno 241 připomínek k 122 tématům, a to od šesti desítek jednotlivců a institucí. Srozumitelně uvádí soubor dvanácti konkrétních vizí absolventa, jeho znalostí, dovedností a osobních postojů.

Inspirace pro starší a zkušené učitele

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství se stává východiskem při zkvalitňování osobnosti budoucích pedagogů. Jde o ojedinělý dokument, který u nás dlouhodobě scházel. Svým zaměřením a povahou je určen především začínajícím učitelům. Jeho detailní, odborné a obsažné zpracování nabízí inspiraci i jejich starším a zkušenějším kolegům.

TOR

Poznámka: Finální podobu Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství schválila porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. října 2023.

Dokument naleznete v elektronické formě na webu ministerstva školství, cesta:

titulní stránka www.msmt.cz  ⁄ záložka Vzdělávání  ⁄ záložka Pedagogičtí pracovníci  ⁄ záložka Kompetenční rámec absolventa učitelství