Podpora bezpečnosti škol a školských zařízení v regionech

Akce Kulatý stůl k problematice podpory bezpečnosti škol a školských zařízení, organizovaná Ministerstvem školství (MŠMT), se konala v Praze koncem února za účasti pozvaných odborníků. Tímto tématem se dlouhodobě zabývá také svazová inspekce školských odborů (ČMOS PŠ) v úzké spolupráci se specialisty na tuto problematiku. Zde jsou v krátkosti shrnuty poznatky z jednání.

Česká republika byla dle kritérií hodnocení GPI (Global Peace Index) za rok 2023 vyhodnocena jako 12. nejbezpečnější země světa, neznamená to však, že se bezpečnostní situace obecně jak v ČR, tak v celé Evropě i světě nezhoršuje. Jedním ze základních prvků posílení bezpečnosti je ochrana tzv. měkkých cílů. Školy jako takové jsou celosvětově nejvíce postiženým měkkým cílem.

Počet incidentů roste

V Evropě jsou útoky na školy a školská zařízení až na cca 3.– 4. místě, nicméně počet bezpečnostních incidentů roste a ty nejvážnější se nevyhýbají ani školám v České republice a blízkému okolí (FF UK, Praha, Svitavy, Havířov, Žďár nad Sázavou, Vrútky atd.). S agresí ve školách a dalšími bezpečnostními incidenty se potkala většina zařízení. Mnohdy i špatná reakce na pachatele majetkové trestné činnosti v objektu škol či školských zařízení může vést a vede k fyzickému útoku. Vzhledem k přítomnosti dětí a jejich mimořádné zranitelnosti a současně vzhledem k hodnotě, jakou představují děti pro celou společnost, jsou útoky ve školách vnímány jako jedny z nejhorších. Incidenty z minulosti poukazují jak na možné teroristické útoky, tak i na útoky organizované samotnými žáky. Proto je u škol a školských zařízení třeba i specifický bezpečnostní přístup. Jedněmi z nejdůležitějších a také nejvíce početně zastoupených měkkých cílů v České republice jsou školy a školská zařízení, je zde více jak 3500 mateřských škol (MŠ), více jak 4100 základních škol (ZŠ) a více jak 1500 středních a vyšších odborných škol (SŠ a VOŠ). Pokud ještě započteme školská zařízení, je to celkem přes 10 000 specifických měkkých cílů.

Pilíře bezpečnosti

V prostředí škol a školských zařízení lze bezpečnost rozdělit do tří oblastí, které jsou vzájemně provázány a doplňují se.

  • Prevence sociálněpatologických jevů – řeší spíše oblast prostředí škol a celá oblast zaměření je primárně směrem k žákům, je metodicky a systematicky zvládnuta.
  • BOZ (BOZP), požární prevence (PO) a opatření dle zákoníku práce – zaměřeno spíše obecně a primárně na zaměstnance, legislativně dobře ukotveno.
  • Bezpečnost jako taková – připravenost škol na mimořádné události a řešení bezpečnostních incidentů (vč. ochrany měkkých cílů), není nijak konkrétně legislativně ukotvena, nachází se „roztroušená“ v různých předpisech (školský zákon, zákoník práce, trestní zákon apod.).

Oblast fyzické bezpečnosti ve školách a školských zařízeních lze členit do tří základních pilířů:

  • dokumentace,
  • vzdělávací aktivity,
  • dlouhodobá práce.

Kulatý stůl, kterého se zúčastnili specialisté z celé republiky, je začátkem lepšího vnímání této situace a potřeby co nejlépe ochránit ty nejzranitelnější – děti, žáky, studenty a samozřejmě také pedagogické pracovníky a všechny zaměstnance škol a školských zařízení.

Z tohoto důvodu také budeme pokračovat ve spolupráci s kolegy, kteří se přímo věnují „měkkým cílům“, a věříme, že se podaří ve spolupráci se školami ještě více zlepšit bezpečnost ve školském prostředí a informovanost pro všechny, jak se nejlépe chránit v případě, kdy hrozí přímé nebezpečí. Ještě intenzivněji však budeme věnovat mimořádnou pozornost tomu, jak těmto situacím předejít.

JANA JANEČKOVÁ

Metodik BOZP, SIBP ČMOS PŠ

V Evropě jsou útoky na školy a školská zařízení až na cca 3. – 4. místě, nicméně počet bezpečnostních incidentů roste.